REKLAMAWebinar Relex WH baner głowny

Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://wiadomoscikosmetyczne.pl/.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Właściciela lub z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis - portal internetowy mający na celu gromadzić Użytkowników posiadających wspólne zainteresowania o tematyce sportowej i cele, znajdujący się pod adresem http://wiadomoscikosmetyczne.pl/

 2. Właściciel Serwisu - Właścicielem jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolna 195, 02-729 Warszawa, KRS:0000079655. W niniejszym regulaminie określana również jako Wydawnictwo Gospodarcze.

 3. Konto - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z usług, porozumiewa się z innymi Użytkownikami, wprowadza swoje dane, przekazuje informacje i ma możliwość ich aktualizacji. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Założenie konta jest konieczne, aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Częścią Konta jest Profil Użytkownika

 4. Profil - Strona Użytkownika, na której znajdują się podane przez niego dane osobowe oraz informacje o jego aktywności w Serwisie, z którymi mogą zapoznawać się inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Właściciel Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

 5. Poczta - elektroniczna, wewnątrz serwisowa skrzynka pocztowa służąca do nawiązywania kontaktów między Użytkownikami i przekazywania informacji przez Właściciela Serwisu.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.

 7. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Właściciela Serwisu; 


 8. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie; 
 

III. Zasady ogólne

 1. Serwis jest dostępny pod adresem http://wiadomoscikosmetyczne.pl/

 2. Wydawnictwo Gospodarcze stawia sobie za cel:
  Rejestracji użytkowników portali internetowych spółki Wydawnictwo Gospodarcze oraz realizacja umowy o korzystanie z tych portali.
  Wspieranie rozwoju firm poprzez efektywne łączenie handlu z producentami FMCG i dostarczanie firmom informacji o rynku oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia biznesu.
  Prenumerata biuletynów internetowych..

 3. Zakładanie profili, zarządzanie nimi przez Użytkowników, przeglądanie treści innych zarejestrowanych osób, utrzymywanie kontaktów, prowadzenie korespondencji, ….. to możliwości jakie oferuje Serwis.

 4. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz bazy danych pod żadnym pozorem nie mogą być powielane, ponieważ podlegają ochronie prawnej.

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu.

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail.

 2. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet powinno spełniać następujące mini. wymagania:

 • System Operacyjny: Windows XP/Vista/7,8,10 ; Linux, Mac OS

 • Procesor 1GHz

 • Rozdzielczość ekranu 1024x768

 • Pamięć RAM  512 MB

 • Połączenie Internetowe : łącze o przepustowości min. 256 kb/s

 • Przeglądarka Internetowa:

 • Internet Explorer 7.0 lub nowsza

 • Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza

 • Opera 11.0 lub nowsza

 • Google Chrome 10.0 lub nowsza

 • Cookie: włączona obsługa Cookiem

 • JavaScript: włączona obsługa JavaScript

 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

V. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.

 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu .

 3. Aby rozpocząć funkcjonowanie w Serwisie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji w celu utworzenia konta. Jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login oraz hasło.

 4. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości systemowych informujących o działaniu Serwisu, utrudnieniach, ewentualnych przerwach technicznych oraz wiadomości zawierających wewnętrzną promocję w Serwisie.

 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników.

 7. Zastrzega się, że w momencie wykorzystywania informacji z Serwisu, należy podać źródło, z którego informacja została zaczerpnięta.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

 • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

 • nierozpowszechniania treści pornograficznych;

 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz przesyłania innych treści uznawanych powszechnie jako spam,

 • nierozpowszechnianie za pomocą Serwisu oprogramowania, na które Użytkownik nie posiada stosownego upoważnienia, powodującego niszczenie, przetwarzanie, usuwanie, zmienianie danych, zakłócającego pracę systemów oraz sieci teleinformatycznych oraz innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.

 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.

 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu .

 3. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.

 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości systemowych informujących o działaniu Serwisu, utrudnieniach, ewentualnych przerwach technicznych oraz wiadomości zawierających wewnętrzną promocję w Serwisie.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Treści obraźliwe lub wulgarne będą natychmiastowo usuwane z Serwisu.

 7. Jeden Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta.

 8. Użytkownik ma możliwość zmiany danych osobowych podanych w czasie rejestracji, a zarazem zobowiązany jest do aktualizacji takich danych jak adres e-mail.

 9. Umieszczając dane i Materiały w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że są one prawdziwe, nie są one obciążone prawami osób trzecich oraz jest świadomy, że nie ma prawa umieszczać wizerunku osób trzecich oraz informacji na ich temat.

 10. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania konkretnych Materiałów jedynie dla użytku własnego.

 11. Użytkownik zobowiązuje się, że Materiały pobierane z Serwisu wykorzysta jedynie do celów osobistych oraz że nie będzie ich kopiował i udostępniał opinii publicznej.

 12. Użytkownik pobierający Materiały z Serwisu jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie danych, o których mowa w punkcie powyżej.

 13. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.

 14. Każdy Użytkownik ma prawo skontaktować z Administratorem w celu rozwiązania powstałego problemu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: admin@wiadomoscihandlowe.pl

 15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. W przypadku złamania prawa i prowadzenia dochodzenia przez służby mundurowe, dane Użytkowników będą mogą być udostępniane w celu rozwiązania sprawy.

VII. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Właściciela Serwisu (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, informacje przesyłane między nimi za pomocą poczty elektronicznej, bezprawne wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, czy naruszenie praw autorskich.

 3. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

 4. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik jest świadomy, że Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkownika względem innych Użytkowników i nieprawidłowe funkcjonowanie Użytkowników w Serwisie.

 5. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na poglądy prezentowane przez Użytkowników. Za treści i materiały zamieszczane w Serwisie, Użytkownik odpowiada osobiście.

 6. Właściciel Serwisu jest pośrednikiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu za pomocą niezbędnych technologii, nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami bez konkretnego powodu i nie bierze udziału w komunikacji między nimi.

 7. Właściciel Serwisu nie jest w stanie kontrolować wiarygodności działań Użytkowników funkcjonujących w Serwisie.

 8. Użytkownik umieszczający w Serwisie swoje dane i zdjęcia pozwala, aby inni Użytkownicy i Administrator mieli wgląd w podane treści. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (t.jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyraża zgodę na wykorzystanie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania  przez Właściciela Serwisu zamieszczonych materiałów do funkcjonowania Serwisu oraz wyrzeka się roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu, spowodowanych podjęciem takich działań.

 9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Właściciela Serwisu Wizerunku Użytkownika, w celach przygotowania Materiałów, w tym materiałów reklamowych, na potrzeby Serwisu lub na wyłączny użytek Właściciela Serwisu.

 10. Właściciel Serwisu ma prawo do przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, wyłączania Serwisu na ustalony wcześniej okres czasu w celu jego budowy i modernizacji, zaproszeń od innych Użytkowników za pośrednictwem określonego kanału komunikacji przeznaczonego do przesyłania konkretnych informacji, w tym poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych, które zostały udostępnione w profilu przez Użytkownika.

 11. Użytkownik posiadający konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych.

 12. Właściciel Serwisu ma wyłączne prawo do umieszczania w Serwisie własnych informacji, w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez niego w Serwisie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).

 3. Udostępniane przez Użytkownika dane będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora na rzecz organizowania usług Serwisu, dla potrzeb rejestracji i w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.

 5. Użytkownik może zażądać zaprzestania procesu przetwarzania danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@wiadomoscihandlowe.pl. W przypadku prośby usunięcia danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Serwisu konieczne będzie rozwiązanie umowy między Użytkownikiem a Serwisem, które jest równoznaczne z usunięciem Konta.

 6. Serwis Wydawnictwo Gospodarcze wykorzystuje „cookies" – plik z informacją zapisywaną na komputerze użytkownika. Plik "cookies" nie pozwala na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. „Cookies” jest wykorzystywane do automatycznego logowania do serwisu na danym komputerze, jeśli użytkownik wybrał taką opcję. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

 7. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności umieszczonej na stronie Serwisu pod adresem: http://www.wiadomoscikosmetyczne.pl
  politykaprywantosci

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, ale jednocześnie jest zobowiązany poinformować o tym Użytkowników wysyłając wiadomości pocztą elektroniczną i zamieszczając informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.  W przypadku nie akceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu, powinien On powstrzymać się z korzystaniem z Serwisu oraz usunąć swoje konto lub poprosić o to Administratora.

 3. W przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień  niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo usunąć jego konto.

 4. Zakończenie działalności Serwisu jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika i zerwaniem umowy między stronami.

 5. Regulamin jest dostępny pod adresem http://wiadomoscikosmetyczne.pl/regulamin

 6. Właściciel nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 

 7. Właściciel Serwisu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 

 8. Właściciel Serwisu zaleca również stosowanie programów antywirusowych. 

 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

do góry strony