REKLAMATestowane przez WK

Rozszerzony Obowiązek Informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 18b.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Jest do Pani/Pana dyspozycji pod adresem iod@wydawnictwogospodarcze.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679/UE, zwanego dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu nawiązaniu relacji biznesowej, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest rozpoczęcie współpracy. Pani/Pana będą wykorzystywane w powyższym celu przez rok, chyba że zostaną nawiązane kontakty handlowe.

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry strony