StoryEditor
Eksport
22.05.2023 00:00

Sprostowanie do artykułu Kolejny produkt Revers Cosmetics zgłoszony do systemu RAPEX

W artykule pt. „Kolejny produkt Revers Cosmetics zgłoszony do systemu RAPEX” znalazły się informacje dotyczące produktu spółki Revers Cosmetics, które zostały zilustrowane niewłaściwym zdjęciem oraz błędnie zestawiono ze sobą nazwy Gordano Parfums Assailant i Giordano Parfums Assailant. Za powyższe błędy przepraszamy.

W artykule pt. „Kolejny produkt Revers Cosmetics zgłoszony do systemu RAPEX”, który  został opublikowany na łamach naszego portalu w dniu 27 kwietnia 2023 roku, błędnie zestawiliśmy ze sobą nazwy Gordano Parfums Assailant oraz Giordano Parfums Assailant oraz zilustrowaliśmy artykuł niewłaściwym zdjęciem.

Artykuł odnosi się do stosowania w kosmetykach związku butylphenylu methylpropionalu (BMHCA lub lilial). Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29 października 2021 r. zmieniającym załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, od 1 marca 2022 roku zakazane jest wprowadzanie oraz udostępnianie na rynku produktów z lilialem.

Firma Revers Cosmetics miała świadomość opisanego zakazu, dlatego też odpowiednio wcześniej zakończyła zarówno produkcję, jak i wprowadzanie do obrotu, wszelkich produktów, które posiadały lilial w swoim składzie. Informacja taka przekazana została przez Revers Cosmetics do wszystkich oficjalnych dystrybutorów Revers Cosmetics, w tym zagranicznych (uwzględniając Rumunię) i produkty zawierające opisany związek, na długo przed wprowadzeniem zakazu, zostały wycofane z oficjalnej dystrybucji, pomimo iż w tamtym czasie taka sprzedaż była jeszcze dopuszczalna.

Do europejskiego systemu wczesnego zgłaszania produktów pozaspożywczych RAPEX (Safety Gate: the Rapid Alert System), które są niebezpieczne dla konsumentów i konsumentek, regulator rumuński dokonał zgłoszenia produktu pod marką GORDANO PARFUMS, zawierającego lilial. Opisany produkt został wykryty u sprzedawcy detalicznego w Rumunii i nie został przez niego wycofany ze sprzedaży przed 1 marca 2022 roku, zgodnie z wymogami prawa.

Tak, jak napisaliśmy w artykule detalista, u którego był dostępny produkt z niedozwolonym składem został zobowiązany przez organ kontrolny w Rumunii do jego wycofania z rynku. Jednocześnie podkreślamy, że zgłoszenie do systemu RAPEX nie podnosi jakichkolwiek zastrzeżeń względem spółki Revers Cosmetics.

Artykuł, do którego odnosi się sprostowanie, nie został zilustrowany zdjęciami produktu pod marką „GORDANO PARFUMS”, dawno wycofanego z produkcji, jak podkreśla firma Revers Cosmetics, i którego dotyczy zgłoszenie do RAPEX, a zdjęciami aktualnie oferowanych perfum pod marką „Giordano Amaro”, niezawierających w swym składzie niedozwolonych substancji, w tym lilialu. Co więcej artykuł błędnie sugeruje, iż perfumy pod marką „GORDANO PARFUMS” oraz pod marką „Giordano Amaro” to tożsamy produkt, z tożsamym niedozwolonym składem, co jest nieprawdą. Marki „GORDANO PARFUMS” (będąca przedmiotem zgłoszenia) oraz marka „Giordano Amaro”, są dwoma różnymi markami, z własnymi liniami produktowymi.

Artykuł w nieuprawniony sugeruje również, iż tożsame zastrzeżenia dot. bezpieczeństwa produktów odnoszą się również do innych produktów Revers Cosmetics, w tym takich jak henna. W pierwszej kolejności zastrzec należy, iż opisana henna nie zawierała i nie zawiera lilialu, zatem nie można sugerować, iż jest to kolejna „taka sytuacja” w odniesieniu do Revers Cosmetics.

Zastrzeżenia, ponownie jedynie regulatora rumuńskiego, odnoszą się do henny Pro Colors Creamy Henna for Eyebrows i dotyczą zawierania w swoim składzie związku pPhenylenediamine (PPD). Jest to jednak produkt do użytku profesjonalnego i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (z późniejszymi zmianami), załącznik III, numer 8a, podpunkt b), może być użyty do takiego produktu z zastosowaniem odpowiednich ostrzeżeń na opakowaniu oraz maksymalne stężenie składnika po zmieszaniu w warunkach utleniających stosowane na włosy nie może przekraczać 2% w przeliczeniu na wolną zasadę (punkt ten dotyczy składników: pPhenylenediamine; p-Phenylenediamine HCl; p-Phenylenediamine Sulphate).

Oba warunki w produkcie Revers Cosmetics są spełnione, a na opakowaniu jest wyraźne oznaczenie, iż produkt jest do użytku profesjonalnego. Z 4 kolorów produktu Revers Cosmetics w RAPEX znalazł się tylko jeden, a w składzie wszystkich jest ten składnik, a ponadto barwnik ten jest również obecny w innych produktach tego typu, także innych marek dostępnych w Polsce.

Wymaga podkreślenia, iż żaden z krajowych organów odpowiedzialnych za nadzór i bezpieczeństwo produktów, nie nakazał Revers Cosmetics wycofania produktów z rynku, ani też nie uznał, że produkty Revers Cosmetics są niebezpieczne, zawierają substancje niedozwolone, czy też nie powinny być oferowane do sprzedaży. Jedyne zastrzeżenia zgłaszał regulator rumuński, przy czym odnoszą się one m.in. do produktu, gdzie regulacje unijne dopuszczają stosownie PPD.

Za powyższe przepraszamy firmę Revers Cosmetics.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
23.02.2024 08:00
Anna Senderowicz, PKO BP: Ponad połowa przychodów branży kosmetycznej pochodzi z eksportu
Anna Senderowicz, ekspert, Departament Analiz Ekonomicznych, Zespół Analiz Sektorowych PKO BPfot. Łukasz Król
Polskie firmy kosmetyczne są nastawione na eksport. Ponad połowa przychodów branży ogółem pochodzi ze sprzedaży na rynki zagraniczne. Głównymi odbiorcami kosmetyków z Polski są kraje europejskie, ale firmy coraz intensywniej szukają nowych odbiorców poza Europą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Wietnamie, Japonii, Emiratach Arabskich - pisze dla nas Anna Senderowicz z Departamentu Analiz Ekonomicznych w Zespole Analiz Sektorowych PKO BP.

W ostatnich trzech latach branża kosmetyczna funkcjonowała w trudnym i niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, wywołanym najpierw przez pandemię koronawirusa, a później przez napaść Rosji na Ukrainę. Wojna i spowodowany przez nią kryzys energetyczny mocno wpłynęły na warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców. Firmy zaczęły odczuwać drastycznie rosnące ceny energii, ograniczony popyt ze strony konsumentów oraz silne spowolnienie gospodarcze zagranicznych partnerów handlowych. Producenci kosmetyków poradzili sobie nadzwyczaj dobrze z tymi trudnościami. Branża okazała się odporna na zawirowania rynkowe, osiągając korzystne wyniki finansowe.

Wzrosty przychodów także dzięki eksportowi

W I-III kwartale 2023 roku, pomimo ostrożniejszych decyzji zakupowych konsumentów ze względu na obniżenie realnych dochodów, producenci kosmetyków (zatrudniający powyżej 49 osób) zwiększyli przychody o 25 proc. oraz zysk netto o 77 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Rentowność ze sprzedaży na poziomie 9,6 proc. była znacznie wyższa niż średnio w przetwórstwie przemysłowym (4,5 proc.). Pozytywnie należy ocenić zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 38 proc. r/r. Zwiększenie przychodów wynikało z jednej strony z wyższych cen kosmetyków (ceny detaliczne kosmetyków i wyrobów toaletowych w okresie styczeń-wrzesień 2023 wzrosły średnio o 16,6 proc., podczas gdy inflacja ogółem 13,2 proc.), a z drugiej ze wzrostu sprzedaży eksportowej.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu

Branża jest nastawiona na eksport wyrobów. Ponad połowa przychodów ogółem jest osiągana ze sprzedaży kosmetyków za granicę. Polska jest 14. światowym eksporterem kosmetyków z udziałem na poziomie 2,7 proc. Wysoka jakość kosmetyków i ich konkurencyjna cena powodują, że nasze kosmetyki cieszą się rosnącą popularnością na świecie.

W okresie I-III kwartał 2023 roku Polska wyeksportowała produkty o wartości 3,7 mld euro przy imporcie 2,6 mld euro. Wartość eksportu zwiększyła się r/r o 23 proc. Głównymi kierunkami eksportowymi dla polskich producentów są kraje europejskie. Od lat największym odbiorcą są Niemcy, do których trafia 20 proc. polskiego eksportu kosmetyków. Kolejni odbiorcy to: Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Belgia, Francja, Ukraina, Włochy i Holandia.

Czytaj także: Światowy rynek kosmetyków. Prognozy do 2028 roku

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny krajowi producenci zerwali lub mocno ograniczyli współpracę handlową ze wschodnim sąsiadem. Skutkowało to znaczącym obniżeniem eksportu kosmetyków oraz zaprzestaniem importu tych wyrobów. Eksport na rynki wschodnie zaczął się odbudowywać pod koniec 2022. W okresie I-III kwartał 2023 wartość wywozu o 63 proc. przekroczyła poziom z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Polscy producenci wzmacniają współpracę z dotychczasowymi partnerami w Unii Europejskiej i Azji, a także szukają nowych odbiorców na pozaeuropejskich rynkach, np. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Wietnamie, Japonii, Emiratach Arabskich.

Wyzwania dla branży na kolejne lata

Statista ocenia wartość polskiego rynku kosmetyków na ok. 5 mld euro i zakłada do 2028 roku średnioroczny wzrost o ok. 5,5 proc. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment kosmetyków do makijażu (z CARG 2023-2028 wynoszącym 7,1 proc.).  

W 2024 roku, wraz z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym, kontynuacją procesów dezinflacyjnych, wzrostem dochodów gospodarstw domowych oraz korzystnym dla eksporterów kursem EUR/PLN spodziewam się utrzymania dobrej sytuacji przemysłu kosmetycznego w Polsce.

Poprawie wyników finansowych branży sprzyjać będą spadki cen surowców do produkcji wyrobów kosmetycznych oraz obniżenie w porównaniu z 2023 rokiem cen energii elektrycznej i gazu. Większej sprzedaży kosmetyków sprzyjać powinny: rosnąca dbałość Polaków o wygląd; szybki rozwój sprzedaży internetowej, który pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców; znaczny wpływ vlogów i influencerów reklamujących kosmetyki na wydatki młodych osób; rosnący eksport naszych wyrobów.

Branża stoi przed koniecznością zmiany składów produktów i zastąpienia surowców syntetycznych składnikami naturalnymi, pozyskiwanymi z poszanowaniem środowiska naturalnego. Już obecnie konsumenci szukają produktów, które w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na zdrowie i otoczenie człowieka.

 

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
19.02.2024 11:11
Jest nowy zarząd PAIH
Andrzej Dycha, nowy prezes PAIHfot. Dariusz Iwanski/Wikipedia
Polska Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) ma nowy zarząd. Na stanowisko prezesa powołany został Andrzej Dycha, w przeszłości czynnie działający w polityce. Stanowisko wiceprezesa obejmuje Magdalena Skarżyńska związana z PAIH od 2021 r., jako zastępca dyrektora departamentu Bezpieczeństwa i Audytu.

Andrzej Dycha został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Wiceprezesem Agencji została Magdalena Skarżyńska.

– Priorytetem rządu w obszarze współpracy gospodarczej z zagranicą jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych, budowa jej pozytywnego wizerunku i atrakcyjności polskiego biznesu w skali globalnej. Duża w tym rola PAIH. Jestem przekonany, że nowi członkowie Kierownictwa przyczynią się do rozszerzenia oferty wsparcia dla polskich przedsiębiorców, tak by jeszcze bardziej odpowiadała potrzebom firm. Serdecznie Państwu gratuluję i życzę sukcesów w nowej roli – powiedział minister Krzysztof Hetman.

Andrzej Dycha w latach 2007-2010 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 2011-2015 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2015 do 2017 r. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Federalnej Republice Nigerii. Był doradcą m.in. w Parlamencie Europejskim czy w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Magdalena Skarżyńska z PAIH związana jest od 2021 r., pełniła funkcję zastępcy dyrektora departamentu Bezpieczeństwa i Audytu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Państwowym Instytucie Łączności, Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Towarowej Giełdzie Energii S.A. Ukończyła Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Czytaj także: PAIH otwiera na nowo biuro handlowe na Ukrainie

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zajmuje się przyciąganiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz wspiera współpracę międzynarodową polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i na całym świecie poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Promuje eksport polskich firm, w szczególności małych i średnich oraz wspiera polskie inwestycje zagraniczne. Pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych czy opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji dla nowych inwestycji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

W ubiegłym roku zagraniczne firmy przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zainwestowały w Polsce ponad 7,4 mld euro.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
29. luty 2024 15:05